Årsmöte i Östberga karateklubb

05.03.2018

KALLELSE

Styrelsen för Östberga karateklubb - Okinawa Goju Ryu kallar till årsmöte den 26 mars 2018, klockan 18.30. Mötet kommer att vara i Östberga (om vi inte hittar en lokal så blir det hemma hos Sensei Jorge Barrera på Älvsåkersgränd 45).

För att vara röstberättigad på årsmöte krävs enligt stadgarna:

  • att medlemmen under mötesåret fyller lägst 12 år;
  • att medlemskap har beviljats minst två månader före årsmötet; och
  • att medlemsavgifter har betalats senast två månader före årsmötet.

Medlem som inte har rösträtt har yttrande- och förslagsrätt på mötet.

Verksamhetsberättelse och årsredovisning kommer att finnas tillgängligt vid mötet men kan även beställas i mail från thomas.nordin@ostbergakarateklubb.se.

VÄLKOMNA!

Dagordning

1. Fastställande av röstlängd för mötet.

2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.

3. Val av protokolljusterare och rösträknare.

4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.

5. Fastställande av föredragningslista.

6. Styrelsens verksamhetsberättelse med årsredovisning/årsbokslut för det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.

7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.

8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.

9. Fastställande av medlemsavgifter.

10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av ekonomisk plan för kommande verksamhets-/räkenskapsår.

11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.

12. Val av

a) föreningens ordförande för en tid av ett år;

b) halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av två år;

c) en suppleant (ersättare) i styrelsen för en tid av ett år;

d) minst en (och maximalt två) revisor jämte en suppleant (ersättare) för en tid av ett år. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta;

e) minst en (och maximalt två) ledamot i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en ska utses till ordförande; samt

f) ombud till möten där föreningen har rätt att vara representerad genom ombud.

13. Övriga frågor

Behandling av inkomna motioner

14. Mötets avslutande